Domov AKTUÁLNE > Krimi

Násilie na ženách je tu. Nezatvárajme pred ním oči!

Políciu možno kontaktovať na núdzových linkách: 158 a 112, ktoré sú bezplatné

Násilie na ženách je tu. Nezatvárajme pred ním oči!

HUMENNÉ. 25. november bol v roku 1999 vyhlásený OSN za Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách. Cieľom každoročnej kampane je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti a medzinárodných i národných inštitúcií  je násilie páchané na ženách stále jednou z najrozšírenejších foriem porušovania ich ľudských práv a zásahu do ľudskej dôstojnosti.

Slovensko i svet čelí bezprecedentnému ohrozeniu infekciou, ktorú môžeme prenášať každý a každá. Ale práve v tomto období, kedy sa ešte len učíme žiť s pocitom globálneho ohrozenia koronavírusom, nesmieme zabudnúť na ľudí, ktorí sú ohrození dlhšie trvajúcou epidémiou – násilím páchaným na ženách, deťoch a domácim násilím.

Násilie môže zasahovať ženy na Slovensku v rôznych obdobiach života od detstva po dospelosť. Dochádza k nemu v práci, v škole, v rovesníckych skupinách, na verejnosti, ale aj v súkromí rodinného či partnerského života. Zažívajú ho ženy rozličného vzdelania, sociálno-ekonomického postavenia, etnickej príslušnosti, vierovyznania; ženy z mestského i vidieckeho prostredia.

Násilie páchané na ženách je zneužite moci muža voči žene – jedná sa o prípady kedy Vám niekto ubližuje akoukoľvek formou, robí fyzický, psychický a sexuálny nátlak. Násilie je každý čin, ktorým Vás niekto núti robiť, čo robiť nechcete alebo Vám zabraňuje robiť čo chcete, svojim správaním vyvoláva u Vás pocity strachu.

Okresné riaditeľstvo PZ v Humennom v súvislosti s týmto dňom  s cieľom zvyšovať právne vedomie ľudí prostredníctvom médií poskytuje verejnosti nasledujúce informácie:
Znaky domáceho násilia pre účely trestného práva a postup polície :
* opakovanie: ide o konanie, ktoré má svoj vývoj a dochádza opakovane k jeho prejavom často i po veľmi dlhú dobu, nejde o jednorazový a ojedinelý incident;
* postupný nárast intenzity: začína spravidla psychickým týraním, ku ktorému sa pridáva násilie fyzické;
* jasné úlohy: k násiliu dochádza často medzi blízkymi osobami, kde možno diferencovať úlohu násilnej a ohrozenej osoby, ich vzájomné postavenie je nerovné a úlohy sa nemenia;
* páchanie násilia v súkromí: k násiliu dochádza spravidla bez svedkov, najčastejšie v súkromí spoločného obydlia;

Kde a ako sa podáva trestné oznámenie
* Na polícií, prokuratúre alebo súde môžete podať osobne - ústne do zápisnice trestné oznámenie. Trestné oznámenie môžete podať aj písomne prostredníctvom pošty, telegraficky, telefaxom a elektronickými prostriedkami. Podanie, ktoré je urobené telegraficky, telefaxom a elektronickými prostriedkami, je potrebné písomne prostredníctvom pošty alebo ústne potvrdiť do 3 dní, inak sa o podaní nekoná.
* Pri podaní trestného oznámenia je potrebné, aby ste vypovedali podrobne o spôsobe násilného správania Vášho partnera, nesústreďte svoju pozornosť len na posledný incident, zdôraznite dlhodobosť násilia vo vašom vzťahu. Čím viac údajov a dôkazov /napr. lekárske správy o ošetrení, obrazové a zvukové záznamy, výhražné sms, poškodené veci, svedkovia udalosti/ uvediete, tým je vyššia pravdepodobnosť úspešného ukončenia trestného konania.
* Ak ste na polícii alebo inom orgáne, vždy si všetko pozorne prečítajte, čo podpisujete, nevzdávajte sa vopred svojich práv, ktoré Vám zákon priznáva /napr. práva preštudovať si vyšetrovací spis po skončení vyšetrovania/.
* Polícia nemá otváracie hodiny, na obvodných oddeleniach je nepretržitá služba prostredníctvom stálych služieb.
* Políciu možno kontaktovať na núdzových linkách: 158 a 112, ktoré sú bezplatné.
* Národná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

ZDROJ : plk. Mgr. Marek Lukacko, riaditeľ okresného riaditeľstva PZ
FOTO : istockphoto.comVerzia pre tlač
19.11.2021Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (42%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (23%)
  • nie, nebudem riskovať (35%)