Domov AKTUÁLNE > Krimi

Násilie páchané na ženách je zneužite moci muža voči žene

Národná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Násilie páchané na ženách je zneužite moci muža voči žene

HUMENNÉ. Okresné riaditeľstvo PZ v Humennom v súvislosti s Medzinárodným dňom eliminácie násilia na ženách, ktorým je 25. november, a s cieľom zvyšovať právne vedomie ľudí prostredníctvom médií poskytuje verejnosti nasledujúce informácie: Násilie môže zasahovať ženy na Slovensku v rôznych obdobiach života od detstva po dospelosť. Dochádza k nemu v práci, v škole, v rovesníckych skupinách, na verejnosti, ale aj
v súkromí rodinného či partnerského života. Zažívajú ho ženy rozličného vzdelania, sociálno-ekonomického postavenia, etnickej príslušnosti, vierovyznania; ženy z mestského i vidieckeho prostredia.

Násilie páchané na ženách je zneužite moci muža voči žene – jedná sa o prípady kedy Vám niekto ubližuje akoukoľvek formou, robí fyzický, psychický a sexuálny nátlak. Násilie je každý čin, ktorým Vás niekto núti robiť, čo robiť nechcete alebo Vám zabraňuje robiť čo chcete, svojim správaním vyvoláva u Vás pocity strachu.

Znaky domáceho násilia pre účely trestného práva a postup polície :
 opakovanie: ide o konanie, ktoré má svoj vývoj a dochádza opakovane k jeho prejavom často i po veľmi dlhú dobu, nejde o jednorazový a ojedinelý incident;
 postupný nárast intenzity: začína spravidla psychickým týraním, ku ktorému sa pridáva násilie fyzické;
 jasné úlohy: k násiliu dochádza často medzi blízkymi osobami, kde možno diferencovať úlohu násilnej a ohrozenej osoby, ich vzájomné postavenie je nerovné a úlohy sa nemenia;
 páchanie násilia v súkromí: k násiliu dochádza spravidla bez svedkov, najčastejšie v súkromí spoločného obydlia;

Kde a ako sa podáva trestné oznámenie
 Na polícií, prokuratúre alebo súde môžete podať osobne - ústne do zápisnice trestné oznámenie. Trestné oznámenie môžete podať aj písomne prostredníctvom pošty, telegraficky, telefaxom a elektronickými prostriedkami. Podanie, ktoré je urobené telegraficky, telefaxom a elektronickými prostriedkami, je potrebné písomne prostredníctvom pošty alebo ústne potvrdiť do 3 dní, inak sa o podaní nekoná.
 Pri podaní trestného oznámenia je potrebné, aby ste vypovedali podrobne o spôsobe násilného správania Vášho partnera, nesústreďte svoju pozornosť len na posledný incident, zdôraznite dlhodobosť násilia vo vašom vzťahu. Čím viac údajov a dôkazov /napr. lekárske správy o ošetrení, obrazové a zvukové záznamy, výhražné sms, poškodené veci, svedkovia udalosti/ uvediete, tým je vyššia pravdepodobnosť úspešného ukončenia trestného konania.
 Ak ste na polícii alebo inom orgáne, vždy si všetko pozorne prečítajte, čo podpisujete, nevzdávajte sa vopred svojich práv, ktoré Vám zákon priznáva /napr. práva preštudovať si vyšetrovací spis po skončení vyšetrovania/.
 Polícia nemá otváracie hodiny, na obvodných oddeleniach je nepretržitá služba prostredníctvom stálych služieb.
 Políciu možno kontaktovať na núdzových linkách: 158 a 112, ktoré sú bezplatné.

 Národná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

ZDROJ : pplk. Mgr. Marek Lukacko, riaditeľ okresného riaditeľstva PZ
FOTO : MiMa
Verzia pre tlač
20.11.2019Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (12%)
  • normálne pracujem (24%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (41%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (24%)