Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

AZBEST! BOJÍME SA HO VIAC, NEŽ JE NUTNÉ?

Je azbest v konštrukciách budov a na strechách objektov naozaj takým strašiakom?Je azbest v konštrukciách budov a na strechách objektov naozaj takým strašiakom?HUMENNÉ - Máme sa čoho obávať? Je treba ho prvoplánovo odstraňovať? A ako na to? Na otázky čitateľa odpovedajú odborníci.


"Už viac ako 15 rokov počúvame o tom, ako veľmi škodlivý je AZBEST v konštrukciách stavieb. Môj denný pohľad na objekt tzv. DREVEŇÁK, pod ktorého strechou sa skrýva obľúbená miestna krčma,i ďalšie 2 prevádzky ma stále znepokojuje hlavne preto, že strecha objektu je kompletne z rozpadajúcich sa dosiek vlnitého azbestu. Tie dosky prežili svoje. Sú tu už od začiatku výstavby Sídl. III a to už je čo povedať... Na objekte boli robené rôzne konštrukčné, ale aj estetické úpravy. No azbest si akosi nikto nevšíma. Veľmi sa divím, že celoštátna "hurá akcia", na odstraňovanie azbestu v školách, zdravotných strediskách a pod. sa nedotkla aj tohoto objektu. A, že si to ešte nevšimli zodpovedné orgány v rámci okresu?", napísal nám čítateľ Jozef H. pred niekoľkými týždňami.


Je azbest v konštrukciách budov a na strechách objektov naozaj takým strašiakom? Máme sa čoho obávať? Je treba ho prvoplánovo odstraňovať? A ako na to? Odpovedajú odborníci.


"Azbest je prírodný materiál. Je nehorľavý a čiastočne žiaruvzdorný, pevný a ohybný. Kedysi bol veľmi obľúbeným materiálom používaným v stavebníctve, ale jeho zlaté časy sa skončili koncom 80. rokov minulého storočia. Výskumy preukázali, že ide o veľmi škodlivú látku, karcinogén.", hovorí Miroslav Patlevič, majiteľ firmy, ktorá sa v súčasnosti zaoberá odstraňovaním azbestových materiálov zo stavieb. "Jeho nebezpečenstvo spočíva v malých rozmeroch jeho vlákien. Pri mechanickom
poškodení sa vlákna určitých druhov azbestu dostávajú do vzduchu, kde sú schopné vznášať sa. Vdýchnutím sa dostávajú do pľúc, kde sa môžu uložiť do pľúcnych mechúrikov, dráždia ich a postupom času sa z akútneho dýchacieho problému môže stať problém chronický, ktorý môže po rokoch prerásť do nádorového
ochorenia. Ide totiž o preukázaný karcinogén. Používanie azbestu je už dnes na Slovensku zakázané, ale ešte stále sa nachádza v strešných krytinách či bytových
jadrách panelákov, ale aj inde okolo nás."
, konkretizuje Ing. Vladimír Dzan, vedúci oddelenia preventívneho pracovného lekárstva, RÚVZ so sídlom v Humennom.


Azbest je tichý zabijak!
Pri jednorázovom strete s azbestom sa vám nič nemusí stať. Od nadýchania sa azbestových vlákien, po prepuknutie prvých príznakov ochorenia, môže ubehnúť niekoľko desiatok rokov. Dnes sa pri nakladaní s azbestom musia dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia a považuje sa za "nebezpečný odpad", kedysi, keď sa nevedelo o jeho škodlivosti, bežne sa rezal, lámal, mechanicky rozbíjal. Pokiaľ je však viazaný, narába sa s ním opatrne, nenarúša sa jeho štruktúra, nepráši sa z neho, nehrozí riziko ohrozenia zdravia ani toho, kto s ním bezprostredne pracuje.

"Koncentrácia azbestu na strechách, alebo v našich klasických panelákových bytových jadrách je minimálna pokiaľ sa nejakým spôsobom nenaruší štruktúra tohto materiálu. Nemyslím si, že je treba z toho robiť strašiaka, ale je rozhodne potrebné poznať, vyhodnotiť riziká a byť opatrný.", vysvetľuje M. Patlevič.


Odstraňovať by mali odborníci
"Aj na náš RÚVZ so sídlom v Humennom sú doručované podnety, ktorých oznamovatelia poukazujú na nevyhovujúce odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb pri rekonštrukčných prácach na objektoch rodinných domov spojených s výmenou eternitovej krytiny za iný typ krytiny. Z týchto podnetov je zrejmé, že ani oznamovatelia, ani vykonávatelia prác nemajú prehľad o tejto problematike. Preto bude potrebné pred začatím samotných rekonštrukčných prác, pri ktorých bude stará eternitová krytina obsahujúca azbest nahradená novou, informovať oznamovateľov takýchto prác, resp. žiadateľov o stavebné povolenie, o ich základných povinnostiach.", spresňuje Ing. V. Dzan.

Neodborná manipulácia s materiálmi obsahujúcimi azbest môže spôsobiť zvýšenú prašnosť s obsahom azbestových vlákien, preto asanačné či rekonštrukčné práce by v takýchto prípadoch mali robiť špeciálne čaty, ktoré majú povolenie od príslušných orgánov v zmysle platnej legislatívy.

M. Patlevič :
"My máme oprávnenie na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb, preškolených zamestnancov, ktorí používajú pri odstraňovaní azbestu nielen špeciálne
overaly, ale aj filtre, vysávače a iné zariadenie. Okrem toto sme stále pod drobnohľadom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Ak však máme do ceny
našej práce preniesť všetky potrebné investície, je táto služba potom pre objednávateľa drahá. Sanácia takej priemerne veľkej "azbestovej" strechy vychádza aj
na 5 000 eur a to je v našich podmienkach už problém. Ľudia v snahe ušetriť, púšťajú sa do týchto prác svojpomocne a často bez základných znalostí, ako postupovať.
Pritom si ani neuvedomujú, čo riskujú."Ing. V. Dzan :
"Vzniká tu riziko, že práce nebudú vykonané bezpečným spôsobom, pri ktorom zhotoviteľ riskuje vážne poškodenie vlastného zdravia a zdravia susedov. Zároveň hrozí, že stavebný odpad, ktorý obsahuje azbest skončí na nelegálnej skládke."


M. Patlevič :
"V bytových domoch (ak si objednajú špecializovanú firmu) sa obyvatelia bytov nemusia vôbec obávať procesu odstraňovania azbestových materiálov z ich bytových jadier. Robí sa to tak, aby úlet azbestových častíc bol minimálny, neláme sa to, nerozbíja, demontujú sa celé kusy potrubia, ktoré sa okamžite stabilizujú, ­ zapuzdrujú
do vriec a následne odvážajú na dočasnú skládku a neskôr na skládku TKO. Je to teda proces maximálne bezpečný a pre zdravie neškodný. Na záver zabezpečíme u
akreditovaného laboratória meranie koncentrácie azbestových vlákien v ovzduší."


   


Ing. V. Dzan :
"V našom regióne je viac firiem s oprávnením odstraňovať azbest, čo ma veľmi teší. Vzniká tým konkurencia a znižuje sa cena za túto službu. Pre občana je to len dobre. Ale aj pre nás, štátnu správu, pretože máme celkom dobrú evidenciu o tom, koľko azbestu sa u nás ročne odstráni. V niektorých okresoch majú vydané jedno rozhodnutie na túto činnosť ročne, my  máme len ohľadom ohlasovacej povinnosti vyše 250 prípadov ročne. Keď o tom vieme, môžeme to skontrolovať a to je potom zase výhoda pre spoločnosť. Je to taký kruh, ale u nás v Humennom už nie začarovaný :­)."


Azbestu sa nezbavujeme cielene

M. Patlevič :
"Keby sme mali žiť iba zo sanácie azbestu, už 10 rokov sme na kolenách. Odstraňovanie (sanácia) azbestu ako samostatná služba je pre zákazníka pomerne
finančne náročná. Objednávajú si ju predovšetkým veľké spoločnosti, ktoré na to majú a v menšej miere spoločenstvá vlastníkov bytov. V ich prípade je to predovšetkým kvôli tomu, že azbestové potrubie už jednoducho dosluhuje, vykazuje závady, podpísal sa na ňom zub času, ale aby si niektorý obytný dom objednal túto službu vyslovene kvôli azbestu, to sa nestáva."
Ing. V. Dzan :
"Osobne si myslím, že nie je žiaden dôvod, aby sme zhadzovali strechu, pokiaľ nie je poškodená iba preto, že je tam azbest. Ale, keď sa už majiteľ budovy rozhodne pre jeho odstránenie, mala by to urobiť certifikovaná firma. To nepochybne!"
Tak sa stalo aj v prípade tzv. dreveňáka. Pred pár dňami sme od nášho pisateľa dostali ďalší mail aj s fotkami. Prišla firma a páni v "ochranných" munďúroch rozobrali strechu škridľu po škridle. Náš čitateľ sa konečne dočkal, Humenné má zas o trochu azbestu menej, my sme vďaka jeho podnetu možno o niečo múdrejší a tí, čo považovali tento materiál za strašiaka, možno aj trochu pokojnejší.


MiMa
Foto : MiMa, J. HOLOMANI
Verzia pre tlač
08.12.2014Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (35%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (26%)
  • nie, nebudem riskovať (39%)