Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Diskutovali o potrebách trhu práce a odbornom vzdelávaní

Cieľom iniciatívy, do ktorej bol v rámci Slovenska pilotne vybraný Prešovský samosprávny kraj, je adresná podpora menej rozvinutých, tzv. „dobiehajúcich“ regiónov

Diskutovali o potrebách trhu práce a odbornom vzdelávaní

PREŠOV. Prešovský samosprávny kraj v stredu 10. októbra v priestoroch Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove zorganizoval odbornú konferenciu pod názvom Potreby trhu práce a odborné vzdelávanie a príprava v Prešovskom samosprávnom kraji. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 50 zástupcov podnikateľov, verejného sektora a neziskových organizácií.

Experti Svetovej banky predstavili výsledky prvej aktivity zameranej na prieskum potrieb zamestnávateľov v kraji. Cieľom odbornej konferencie je prediskutovať so zástupcami všetkých sektorov možnosti ďalšej spolupráce, podporu duálneho a praktického vzdelávania pre žiakov stredných odborných škôl a inovácie vo vzdelávaní.

Predbežné výsledky prieskumu potrieb zamestnávateľov naznačujú trend smerujúci k rovnováhe medzi zručnosťami potrebnými pre výkon konkrétneho povolania a zručnosťami pre 21. storočie ako sú napríklad schopnosť riešenia problémov, komunikácia v tíme, znalosť práce s počítačom.

Súčasťou konferencie je aj prezentácia najlepšej praxe – spolupráce stredných odborných škôl s podnikateľským a neziskovým sektorom.

V nasledujúcich mesiacoch budú aktivity expertov Svetovej banky pokračovať prieskumom o potrebách a pripravenosti stredných odborných škôl reagovať na súčasné a budúce potreby trhu práce. Odborné vzdelávanie a zosúladenie požiadaviek s trhom práce je jedným zo štyroch komponentov iniciatívy. V rámci Catching-up Regions sa v kraji hľadajú riešenia aj pre zlepšenie energetickej efektívnosti budov, využívanie geografického informačného systému a zvýšenie výkonnosti v oblasti cestovného ruchu.

***

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou vstúpil do európskej
iniciatívy Catching-up Regions. Jej zmyslom je vypracovať akčný plán a nasmerovať dostupné európske
fondy i ďalšie zdroje na zvýšenie výkonnosti, rastu a zamestnanosti regiónu.
Iniciatíva Catching-up Regions predstavuje technickú asistenciu Európskej komisie, ktorá bola úspešne
implementovaná už v dvoch poľských regiónoch.

Cieľom iniciatívy, do ktorej bol v rámci Slovenska pilotne vybraný Prešovský samosprávny kraj, je adresná
podpora menej rozvinutých, tzv. „dobiehajúcich“ regiónov. Prvotnou úlohou je identifikovať problematické oblasti, ktorých riešenia by pozitívne ovplyvnili sociálny a ekonomický rozvoj kraja.

Výstupom prvej fázy, ktorá by mala trvať približne jeden rok, je implementácia akčného plánu.

Celý proces Catching-up Regions naštartoval podpis dokumentu v januári t.r., v ktorom zúčastnené strany deklarovali spoločný zámer vzájomne spolupracovať na príprave a napokon implementácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK. Iniciatívu podporuje z národnej úrovne aj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. V rámci spolupráce sa predpokladá taktiež aktívna participácia partnerov z miestnej a krajskej úrovne, z akademickej a podnikateľskej sféry, ale aj zástupcov ďalších relevantných oblastí.
AUTOR, FOTO : Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK


Verzia pre tlač
13.10.2018Ste spokojný/-á s výsledkami komunálnych volieb 2018 v Humennom?


  • áno (56%)
  • nie (44%)