Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Kraj udelil plakety za výsledky vo vzdelávaní po jedenástykrát

Ocenenie najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl

Kraj udelil plakety za výsledky vo vzdelávaní po jedenástykrát

PREŠOV. Prešovský samosprávny kraj ocenil najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl z celého kraja. Stalo sa tak vo štvrtok 20. júna na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove, kde si plaketu prevzalo spolu 21 pedagógov a 20 žiakov.

Symbolicky sa tak poďakoval za prácu a úspechy v školstve.

„Som veľmi rád, že náš kraj má na svojich školách pedagógov, ktorí svojich zverencov vzdelávajú s láskou a radosťou a tiež som hrdý na to, že tu máme žiakov, ktorí nás s úspechom reprezentujú a sú vzorom a obrovskou motiváciou pre ostatných svojich spolužiakov,“ povedal vo svojom príhovore predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Zároveň vyzdvihol, že tento rok sa ocenenie pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl prvýkrát odovzdávalo nielen zástupcom štátnych, ale aj súkromných a cirkevných škôl – teda všetkých škôl v územnej pôsobnosti PSK.

Plaketu Jána Ámosa Komenského – Sophista pro regione, učiteľ múdrosti pre región – získalo 21 pedagógov. Návrhy na toto ocenenie posielali riaditelia škôl a o laureátoch rozhodovali členovia Územnej školskej rady. Z 21 ocenených laureátov je 8 učiteľov z Prešova, 3 z Popradu a Kežmarku, 2 z Bardejova, po jednom zástupcovi majú školy z Medzilaboriec, Svitu, Humenného, Čaklova a Levoče.

O návrhu na ocenenie žiakov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK, ktorá plaketu Lux mentium – Svetlo poznania udelila 20 žiakom. 10 ocenených žiakov je z prešovských stredných škôl, 2 z Popradu a po jednom zástupcovi majú školy v Bardejove, Kežmarku, Snine, Hornom Smokovci, Svite, Starej Ľubovni, Humennom a vo Vranove nad
Topľou.
Obe udeľované krajské ocenenia s naším regiónom veľmi úzko súvisia. Ján Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov, čo dodnes pripomína pamätná tabuľa na evanjelickom kolégiu. Lux mentium je názov diela významného filozofa a pedagóga Jána Bayera z Prešova, takmer-zakladateľa evanjelického kolégia.

V zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja je 75 stredných škôl, 2 jazykové školy, 1 škola v prírode a 1 školský internát. Na školách pracuje spolu 2 375 pedagogických zamestnancov a 1 011 nepedagogických zamestnancov, počet žiakov na dennom štúdiu dosahuje 21 305. Čo sa týka súkromných a cirkevných škôl, na území kraja je ich 34 a 1 štátna stredná škola. Počet žiakov denného štúdia na súkromných stredných školách je 2 771, na cirkevných 2 211 žiakov.
Ocenení pedagógovia 2019 – držitelia plakety Sophista pro regione :

1. Mgr. Miroslava Gičová – SOŠ polytechnická A. Warhola, Medzilaborce
2. Mgr. Anna Jurgovianová – Súkromná spojená škola, Kežmarok
3. Ing. Marián Viňanský – Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov
4. MVDr. Angela Strečková – Hotelová akadémia, Prešov
5. Ing. Vladimír Boroš – Spojená škola, Čaklov
6. Ing. Gabriela Vízváriová – Hotelová akadémia J. Andraščíka, Bardejov
7. Mgr. art. Miroslav Morochovič – Súkromné konzervatórium D. Kardoša, Prešov
8. PhDr. Marcela Cibáková – Obchodná akadémia, Poprad
9. Mgr. art. Jozef Česla – Stredná umelecká škola, Kežmarok
10. PhDr. Darina Siskovičová – Hotelová akadémia O. Brucknera, Kežmarok
11. Mgr. Denisa Matysová – Stredná odborná škola pedagogická, Prešov
12. Mgr. Miroslav Bednár – Stredná zdravotnícka škola, Poprad
13. Ing. Anna Repková – Hotelová akadémia, Humenné
14. PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. – Gymnázium, Poprad
15. RNDr. Eva Nebusová – SOŠ polytechnická A. Baťu, Svit
16. Mgr. Jela Zakarovská – Evanjelická spojená škola, Prešov
17. Ing. Daniela Bučková – Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
18. RNDr. Marcel Tribus – Gymnázium L. Stöckela, Bardejov
19. RNDr. Ing. Mária Vavreková – Stredná odborná škola podnikania, Prešov
20. PhDr. Soňa Polláková – Gymnázium sv. F. Assiského, Levoča
21. Ing. Anton Muška – Spojená škola, Prešov

Ocenení žiaci 2019 – držitelia plakety Lux mentium:
1. Peter Škripko – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov
2. Ján Maťufka – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov
3. Miriam Feretová – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov
4. Samuel Smoter – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov
5. Anton Fecko – SPŠ technická, Bardejov
6. Jakub Baloga – SOŠ gastronómie a služieb, Prešov
7. Jakub Venglik – Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Kežmarok
8. Adam Benko – Obchodná akadémia, Poprad
9. Dávid Dúbravský – SOŠ hotelová, Horný Smokovec
10. Aneta Dunajová – Cirkevná spojená škola, Snina
11. Matej Zámečník – Gymnázium, Poprad
12. Ján Vojtaššák – SOŠ polytechnická J.A. Baťu, Svit
13. Peter Nemergut – SPŠ elektrotechnická, Prešov
14. Andrej Tadeáš Bača – SPŠ elektrotechnická, Prešov
15. Erik Pavlišín – Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa
16. Dávid Pasternák – SOŠ technická, Humenné
17. Emil Lelák – Gymnázium J.A. Raymana, Prešov
18. Michal Lelák – Gymnázium J.A. Raymana, Prešov
19. Marek Valčo – Gymnázium C. Daxnera, Vranov nad Topľou
20. Norbert Engeľ – SOŠ podnikania, Prešov

Charakteristika ocenených pedagógov:
Mgr. Miroslava Gičová – učiteľka slovenského a ruského jazyka na SOŠ polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach. Vedie redakčnú radu školského časopisu LA BOREC, súťaže Slovenčina hrou a Slovenčinári roka a s úspechom pripravuje žiakov na súťaž Za krásu slova, kde získavajú popredné umiestnenia. V roku 2018 sa škola stala absolútnym víťazom v kategórii SOŠ a gymnázií.
Vedie tiež rozhlasový krúžok a je autorkou didaktických testov zo slovenského jazyka, umeleckých textov a učebných pomôcok v rámci projektu Inovácia obsahu a metód vzdelávania. Vyniká pedagogickým taktom, ľudskosťou a empatiou.

Mgr. Anna Jurgovianová – riaditeľka Súkromnej spojenej školy v Kežmarku, ktorá sa venuje vzdelávaniu Rómov viac ako 20 rokov. Výučba v škole vychádza z princípov Waldorfskej školy, kladúcej dôraz na výchovu umením a podporu tvorivosti žiaka a práve vďaka stupňovitému vzdelávaniu jej žiaci získavajú pocit úspechu i na medzinárodnej úrovni. Postupne otvorila 6 elokovaných pracovísk, kde sa venuje aj vzdelávaniu dospelých. Jej hlavným krédom je: „Nevieme urobiť všetky deti múdrymi, ale môžeme urobiť všetky deti šťastnými.“

Ing. Marián Viňanský – riaditeľ Strednej priemyselnej školy strojníckej v Prešove, ktorá sa zapája do národných a nadnárodných projektov a v tých získava nové kontakty a skúsenosti. Svojou prácou sa zaslúžil o to, že je škola v súčasnosti modernou vzdelávacou inštitúciou a podpísal sa pod mnohé aktivity, ktorých výsledky sú hmatateľné i v súčasnosti. Pod jeho vedením boli vybudované školské dielne, nové učebne pre odborné predmety a učebne cudzích jazykov a tiež zakúpené nové stroje, ktoré prispievajú ku skvalitňovaniu výučby. Precíznosť, profesionálnosť, odbornosť, spoľahlivosť a nekonfliktný prístup k ľuďom - to sú vlastnosti, ktoré si na ňom cenia žiaci i kolegovia.

MVDr. Angela Strečková – učiteľka odborných technologických predmetov Hotelovej akadémie Prešov. Dlhodobo vykonávala funkciu vedúcej predmetovej komisie. Podieľala sa na tvorbe a úpravách základných pedagogických dokumentov pre študijný odbor hotelová akadémia. Je iniciátorkou zmien a inovácií v učebných postupoch, ktoré vedú ku skvalitňovaniu vyučovania. Svoju  odbornosť a nápaditosť využíva pri organizovaní školských a mimoškolských aktivít. Aktívne pracuje s nadanými žiakmi a pripravuje ich na súťaže na slovenskej i medzinárodnej úrovni, kde dosiahli vynikajúce umiestnenia. Svojím prístupom je vzorom nielen pre žiakov, ale aj pre svojich kolegov.

Ing. Vladimír Boroš – učiteľ Spojenej školy v Čaklove. Vynikajúci odborník v oblasti záhradníctva, ktorý pracoval v rôznych odborných komisiách a podieľal sa na inovácii učebných plánov. Je správcom počítačovej siete, tvorcom a administrátorom webovej stránky školy. Predstavuje prototyp kvalitného pedagóga, od ktorého sa môžu učiť mladší aj starší kolegovia. Pre svoje bohaté vedomosti a profesionálny i ľudský prístup je obľúbený u žiakov i pedagógov školy.

Ing. Gabriela Vízváriová – učiteľka odborných ekonomických predmetov na Hotelovej akadémii Jána Andraščíka v Bardejove a odborný garant pomaturitného špecializačného štúdia v odbore daňové služby. Podieľala sa na tvorbe a realizácii mnohých projektov v rámci Erazmus+ či na projekte Moderné vzdelávanie – štart úspešnej spoločnosti. Je lídrom v inováciách ekonomického vzdelávania pre účtovníctvo a informatiku. Realizovala tiež rekvalifikačné kurzy účtovníctva a informatiky a bola organizátorkou aj školiteľkou Hospodárskeho týždňa.

Mgr. art. Miroslav Morochovič – pôsobí na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove ako pedagóg charakterového tanca, vedúci predmetovej komisie odboru tanec, choreograf a vo svojom odbore je špecialistom. So svojimi žiakmi dosiahol vynikajúce výsledky v medzinárodných tanečných súťažiach. Z veľkého množstva spomenieme: 1. miesto v kategórii kolektívov za národno-scénický tanec v Budapešti, absolútny víťaz v kategórii ľudový tanec, 1. miesto v kategórii klasický tanec v Poľsku, v tej istej súťaži špeciálna cena poroty za choreografie, 1. miesto v kategóriách národno-scénický tanec, moderný tanec a klasický tanec na súťaži na Ukrajine. Je taktiež hlavným organizátorom tanečnej súťaže ArtScena Dance pre žiakov základných umeleckých škôl. Práca je pre neho neustálou výzvou a radosťou.

PhDr. Marcela Cibáková – učiteľka nemeckého jazyka a ruského jazyka na Obchodnej akadémii v Poprade. Aktívne sa podieľa na organizovaní súťaží v nemeckom jazyku a je predsedníčkou okresnej a krajskej poroty olympiády v nemeckom jazyku, pre žiakov školy tiež organizuje výmenné pobyty v nemecky hovoriacich krajinách. Vyniká profesionálnosťou, odbornosťou a pracovitosťou a jej pedagogický takt, ľudskosť a empatia vytvárajú v škole pozitívnu atmosféru.

Mgr. art. Jozef Česla – učiteľ odborných výtvarných predmetov na Strednej umeleckej škole v Kežmarku. Úspešne pripravuje žiakov na výtvarné, grafické súťaže ako Moje neistoty, Malé grafické formy, Ekosúťaž a iné. Venuje sa aj príprave žiakov na stredoškolskú odbornú činnosť a aktívne pracuje v umeleckej rade školy. Je organizátorom výstav prác žiakov a spolu so žiakmi pripravuje rôzne prezentačné materiály. Je vzorom pre žiakov nielen z pozície učiteľa, ale aj svojou vlastnou tvorbou v oblasti grafických návrhov a realizácií poštových známok v náročnej technike oceľorytiny.

PhDr. Darina Siskovičová – riaditeľka Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku, ktorá pracuje s láskou, náročnosťou a vnútorným presvedčením. Pod jej vedením sa škola mení na modernejšiu a dynamickejšiu inštitúciu, ktorá vychováva absolventov pre potreby praxe. Bola súčasťou duálneho vzdelávania v študijných odboroch kuchár a čašník, servírka a aktívnym zapájaním školy do projektov vytvára podmienky na zavádzanie nových technológií a moderných trendov do vyučovania. Jej vysoké pracovné nasadenie, flexibilita, zanietenosť, manažérske myslenie a schopnosť efektívneho riadenia vytvárajú pozitívne ovzdušie pre rozvoj školy.

Mgr. Denisa Matysová – učiteľka na Strednej odbornej škole pedagogickej v Prešove. Je dirigentkou a zbormajsterkou speváckeho zboru Gaudeamus, s ktorým dosiahla významné úspechy nielen v regionálnych súťažiach, ale aj v celoštátnom meradle, kde na súťaži Mládež spieva v roku 2018 sa jej zverenkyne umiestnili v zlatom pásme. Realizuje mnoho kultúrnych vystúpení jednak so súborom Gaudeamus, ale aj so žiačkami školy a pripravuje výchovné koncerty i benefičné podujatia. Spolupracuje s mestom Prešov a MPC Prešov ako lektorka v rámci metodických dní pre učiteľov 1. stupňa základnej školy. Je koordinátorkou žiackej školskej rady a aktívne sa tiež zapája do rôznych projektov školy.

Mgr. Miroslav Bednár – riaditeľ Strednej zdravotníckej školy v Poprade. Je tiež viceprezidentom asociácie stredných zdravotníckych škôl SR. Za jeho pôsobenia sa Stredná zdravotnícka škola v hodnotení INEKO dostala na 2. miesto v Prešovskom kraji a 13. miesto na Slovensku medzi odbornými školami a pod jeho vedením sa úspešne zapája do rôznych národných i medzinárodných projektov. Je podporovateľom odborných aktivít, športu i kultúrnych aktivít svojich žiakov a zamestnancov. Preferuje otvorenú sociálnu atmosféru, má zmysel pre inovatívne metódy a formy práce, pre tímovú spoluprácu, konštruktívne riešenie problémov a iniciatívne návrhy. Svojou
činnosťou prispieva ku zvyšovaniu kvality a odbornosti vyučovania a je jednoznačne morálnym vzorom pre žiakov i zamestnancov školy.

Ing. Anna Repková – učiteľka ekonomických predmetov Hotelovej akadémie v Humennom, ktorá v súčasnosti zastáva funkciu zástupkyne riaditeľka školy. Pohotovo reaguje na nové trendy vo vyučovaní a zavádza ich do praxe. Intenzívne sa podieľa na príprave a realizácii projektov, ktoré prispeli k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu. Je koordinátorkou národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania, tiež členkou Komisie pre prevenciu sociálno-patologických javov. Je zodpovedná, vytrvalá a náročná nielen na iných, ale hlavne na seba.

PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. – riaditeľ Gymnázia v Poprade. Pod jeho vedením sa výrazne zvýšila kvalita vyučovania, čo sa prejavilo úspechmi žiakov v súťažiach na celoštátnej i medzinárodnej úrovni v prírodovedných a jazykových olympiádach. Počas jeho pôsobenia bol zrenovovaný interiér školy, komplexne zrekonštruovaná telocvičňa, vybudovaný školský areál a športové ihriská. Je autorom konceptu športových tried na Gymnáziu. Škola pod jeho vedením dlhodobo dosahuje významné úspechy a je lídrom medzi gymnáziami.


Mgr. Jela Zakarovská – učiteľka Evanjelickej spojenej školy v Prešove. 10 rokov vykonávala funkciu zástupkyne riaditeľa školy pre gymnázium. Podieľala sa na tvorbe učebných pomôcok, pracovných listov a učebných textov v predmete matematika, zavádzala inovatívne metódy do praxe. Okrem pracovných povinností sa venuje tiež mimoškolským aktivitám, dôkazom čoho je úspešná realizácia viacerých projektov. Svoju odbornosť a nápaditosť využíva pri organizovaní školských aj mimoškolských podujatí. Významný je jej osobnostný a duchovný prínos k rozvoju školstva v Prešovskom kraji a v evanjelickom školstve.

RNDr. Eva Nebusová – riaditeľka Strednej odbornej školy polytechnickej Jana Antonína Baťu vo Svite. Škola pod jej vedením prešla zmenami, ktoré sa týkali nielen názvu školy, ale aj modernizácie priestorov, zlepšenia materiálno-technického vybavenia a premeny tradičnej školy na modernú, škola sa odborne vyprofilovala a zapojila do duálneho vzdelávania. Podporuje zapájanie školy do projektov ako Erasmus, Sokrates či Euroscola. Pracovné úlohy vykonáva veľmi zodpovedne a precízne a svoje vysoké odborné znalosti odovzdáva žiakom s plným nasadením a pedagogickým majstrovstvom. Vo vzťahu ku kolegom,  žiakom, rodičom i verejnosti je empatická a priateľská, no zároveň rešpektovaná autorita.

Ing. Daniela Bučková – zástupkyňa riaditeľky Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove. Je autorkou množstva projektov a programov na podporu environmentálnych a spoločenských aktivít, napríklad Spoznajme a chráňme prírodu svojho okolia, Dvere telocvične dokorán či IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Významne podporuje ekonomické a podnikateľské vzdelávanie žiakov prostredníctvom programov Junior Achievement Slovensko a vedie žiacku firmu Mudroňka, v ktorej žiaci prakticky aplikujú teóriu z oblasti podnikania a riadenia firmy. Jej práca sa vyznačuje flexibilitou, vysokým pracovným nasadením, zodpovednosťou, tímovým duchom a ústretovým prístupom k ľuďom, čo veľmi výrazne prispieva ku kvalite ľudského potenciálu v pedagogickom zbore.

RNDr. Marcel Tribus – riaditeľ Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove. Pod jeho vedením sa škola stala modernou vzdelávacou inštitúciou s najmodernejšími laboratóriami a modernou didaktickou technikou. Počas svojej pedagogickej praxe pripravoval žiakov na predmetové olympiády, v ktorých dosahovali vynikajúce umiestnenia nielen na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Dlhé roky tiež viedol Klub biatlonu na Gymnáziu s výbornými výsledkami na celoslovenskej úrovni. Ako riaditeľ školy pracuje s láskou, náročnosťou a vnútorným presvedčením. Jeho vysoké pracovné nasadenie, flexibilita, zanietenosť, manažérske myslenie a schopnosť efektívneho riadenia vytvárajú pozitívne ovzdušie pre rozvoj školy.

RNDr. Ing. Mária Vavreková – učiteľka na Strednej odbornej škole podnikania v Prešove, vedúca predmetovej komisie a garantka študijných odborov pre cestovný ruch. Ako koordinátorka medzinárodnej spolupráce zastrešuje a rozvíja kontakty so školami v Čechách, Poľsku a na Ukrajine. Koordinuje a realizuje medzinárodné projekty Comenius, Leonardo, Erasmus+ či projekty cezhraničnej spolupráce Slovensko – Poľsko. Spolupracuje s Nadáciou Pontis a učiteľmi v Nairobi v Keni. Organizuje a lektoruje pre žiakov kurz Sprievodca cestovného ruchu, barmanský kurz a kurz animátora voľného času. Jej tvorivý prístup, vytrvalosť a konštruktívna tímová práca sú prínosom nielen pre rozvoj kvality školy, zviditeľnenie mesta a Prešovského kraja nielen doma, ale aj v zahraničí.

PhDr. Soňa Polláková – učiteľka na Gymnáziu sv. Františka Assiského v Levoči. Okrem plnenia výchovno-vzdelávacích úloh sa spolupodieľa na organizovaní výmenných pobytov žiakov s partnerskou školou v nemeckom meste Hanau a Cyrilometodějským gymnáziom v Brne. Úspešne pripravuje svojich žiakov na dejepisnú olympiádu v kategórii A zameranej na regionálne dejiny a v kategórii B, v ktorej žiaci obhajujú práce na vybranú tému z histórie, v oboch jej žiaci v celoslovenskom kole zvíťazili niekoľkokrát za sebou. Vyniká pedagogickým taktom, ľudskosťou a empatiou.

Ing. Anton Muška – riaditeľ Spojenej školy v Prešove. Škola pod jeho vedením prešla výraznou inováciou a modernizáciou, zaslúžil sa o vybudovanie modernej učebne s CNC strojmi, jeho zásluhou sa tiež zapojila do duálneho vzdelávania s niekoľkými významnými zamestnávateľmi. Škola je tiež Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie a pod jeho vedením nadobudla nový rozmer, a to nielen zabezpečením kvalitného vzdelávania, ale aj reprezentáciou školy navonok. Žiaci školy sú úspešní na mnohých celoslovenských a medzinárodných súťažiach a reprezentujú nielen školu, ale aj Prešovský samosprávny kraj. Precíznosť, profesionálnosť, odbornosť a spoľahlivosť sú vlastnosti, ktoré si na ňom cenia žiaci i kolegovia.

Charakteristika ocenených žiakov:
Peter Škripko – žiak Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove. Počas svojho štúdia pracoval na vedeckých projektoch so zameraním na enviromentálne problémy mesta Prešov a farmakológiu. Dosiahol mimoriadne úspechy nielen v celoštátnych kolách stredoškolskej odbornej činnosti, ale aj medzinárodné úspechy: bronzovú medailu v Číne v kategórii enviromentálne vedy, 1. miesto v Rusku v kategórii farmakológia, 2. miesto v Turecku v kategórii biológia. Bol niekoľkokrát za sebou víťazom celoštátneho kola Festivalu vedy a techniky.

Ján Maťufka –  žiak Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove, zanietený pre vedeckú a bádateľskú činnosť. Spolupracuje s odborníkmi z vysokých škôl či výskumných ústavov. K jeho slovenským úspechom patrí 2. miesto na celoštátnej geografickej olympiáde a víťazstvo na celoštátnom kole festivalu vedy a techniky AMAVET v rokoch 2018 a 2019. V tomto roku získal aj cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava za najlepší projekt. Z medzinárodných úspechov spomenieme 3. miesto v geografickej olympiáde v Belehrade, 1. miesto v kategórii farmakológia v Moskve či 2. miesto v kategórii biológia v tureckom Istanbule.

Miriam Feretová – cieľavedomá a svedomitá žiačka Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove. Má výborné predpoklady pre vedu a výskum, ktorým sa intenzívne venuje v spolupráci s odborníkmi z vysokých škôl a vedeckých inštitúcií. Získala niekoľko významných ocenení v celoštátnych kolách stredoškolskej činnosti, ale i medzinárodné ocenenia ako strieborná medaila v USA a v Číne v kategórii biológia, bronzová medaila v USA v kategórii enviromentalistika a v tomto roku bude reprezentovať Slovenskú republiku v Spojených arabských emirátoch v kategórii biomedicína.

Samuel Smoter – žiak Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove s mimoriadnymi výsledkami na poli vedy a výskumu, konkrétne v biológii a enviromentalistike. K jeho významným slovenským úspechom patrí 1. miesto v celoštátnom kole biologickej olympiády niekoľkokrát po sebe a víťazstvá na celoštátnom kole Festivalu vedy a techniky. V medzinárodných súťažiach získal bronzovú medailu v USA v kategórii enviromentalistika, v kategórii biológia striebornú medailu v USA a v Číne. V tomto roku bude reprezentovať Slovenskú republiku v Spojených arabských emirátoch v kategórii biomedicína.

Anton Fecko – žiak Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove. Patrí medzi najúspešnejších žiakov školy a získal ocenenia v celoslovenských a aj medzinárodných súťažiach. V krajskom kole súťaže ZENIT získal v kategórii grafik 1. miesto a v celoštátnom kole tejto súťaže cenné 2. miesto. V medzinárodnej súťaži Technika kolem mně v Prahe obsadil 5. miesto a v súťaži Cinema 2018 získal v celoštátnom kole čestné uznanie. Počas celého štúdia sa aktívne zapájal do rôznych školských i mimoškolských aktivít a je tiež členom redakčnej rady školského časopisu.

Jakub Baloga – žiak Strednej odbornej školy gastronómie a služieb v Prešove v odbore kuchár. Charakterizuje ho mimoriadne iniciatívny prístup k školským i mimoškolským aktivitám školy. Jeho najvýraznejší talent sa prejavuje v dekoratívnom vyrezávaní ovocia a zeleniny – Carwingu. Svojimi jedinečnými dielami sa predstavil na súťažiach v Bratislave i v českom Třebíči, kde sa umiestnil v striebornom a zlatom pásme. Na medzinárodnej súťaži SVEETCUP získal 1. miesto v kategórii kuchárov. Zapája sa tiež do stredoškolskej odbornej činnosti a do organizovania významných podujatí školy.

Jakub Venglik – žiak Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Školu reprezentoval v prírodovedných súťažiach, v ktorých dosahoval vynikajúce umiestnenia. Boli to matematická, fyzikálna a chemická olympiáda. V geografickej olympiáde sa stal víťazom krajského kola a postúpil na celoštátne kolo. Každoročne úspešne riešil úlohy v rámci súťaží Expert geniality show, Matematický klokan či Matematický náboj. Školu reprezentoval aj v športových súťažiach a pravidelne prispieval do školského časopisu o novinkách v prírodných vedách.

Adam Benko – cieľavedomý a kreatívny žiak Obchodnej akadémie v Poprade. Pravidelne sa zapája do stredoškolskej odbornej činnosti a každoročne svojimi prácami dosahuje popredné priečky. Aj v tomto školskom roku postúpil na celoslovenské kolo, kde svojou prácou Od bieleho plátna k modrému zlatu získal 1. miesto. Zapojil sa do projektu INOVEUM – podpora podnikania stredoškolákov a získal finálny grant. V relácii RTVS Remeslo má zlaté dno pracoval v skupine, ktorá sa zaoberala oživením modrotlače. Vydal tiež prospekt o modrotlači v Hranovnici, vykonáva sprievodcovskú činnosť v Podtatranskom múzeu v Poprade a tancuje vo folklórnom súbore Vagonár.

Dávid Dúbravský – žiak Strednej odbornej školy hotelovej v Hornom Smokovci v odbore kuchár, ktorý dokáže kreativitou a zodpovednosťou vykúzliť majstrovské diela. Dvere do kuchárskeho sveta mu otvorila celoslovenská súťaž Jeseň na Tokaji, tu získal titul absolútneho víťaza. V ďalšej súťaži SKILLS SLOVAKIA METRO CUP 2019 obsadila Dávidova receptúra prvenstvo a postúpil do semifinále v Nových Zámkoch, odtiaľ do finále v Bratislave, kde sa umiestnil na 2. mieste. Jeho životným krédom je láska k ľuďom a vareniu.

Aneta Dunajová – žiačka Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Snine. Počas štúdia sa aktívne zapájala do súťaží zameraných na oblasť biológie a chémie. Medzi jej najväčšie úspechy patrí reprezentovanie Slovenska na Medzinárodnej vedeckej súťaži výskumných prírodovedných projektov v tureckom Istanbule, kde prezentovala svoju prácu v odbore chémia ako jediná účastníčka zo Slovenska. Na medzinárodnej olympiáde vedeckých projektov v Istanbule získala 2. miesto v odbore zdravotníctvo. V roku 2019 ako víťazka finále Festivalu vedy a techniky v Bratislave dostala príležitosť prezentovať svoju prácu na celosvetovej konferencii v USA. V tomto roku postúpila aj na celoslovenské kolo stredoškolskej odbornej činnosti v predmete biológia.

Matej Zámečník – žiak Gymnázia v Porade, ktorý každoročne reprezentuje školu a kraj v biologickej olympiáde. Je trojnásobným víťazom krajského kola, kde v minulom roku obsadil v celoštátnom kole 3. miesto. V tomto školskom roku znova postúpil na celoštátne kolo a v silnej konkurencii sa stal suverénnym víťazom a postúpil na medzinárodnú súťaž. Aktívne sa zapája aj do prírodovedných aktivít školy a vedie enviromentálnu komisiu žiackej školskej rady.

Ján Vojtaššák – ambiciózny a cieľavedomý žiak Strednej odbornej školy polytechnickej Jana Antonína Baťu vo Svite. Zapojil sa do projektu Euroscola pod názvom Digitálna spoločnosť, aj do projektu Ambasádorská škola, ktorý bol organizovaný informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu a Helsinským výborom pre ľudské práva, kde sa stal vedúcou osobnosťou tímu na realizáciu aktivít projektu. Na podujatí Vedecká čajovňa vystúpil s príspevkom Prečo je dnes ťažké byť antifašistom v Spišskej Belej? A spolu s kamarátmi založil Beliansku kaviareň, v ktorej organizujú divadelné predstavenia, koncerty a hlavne diskusie na aktuálne témy. V škole organizoval simulované študentské župné i prezidentské voľby.

Peter Nemergut – žiak Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove, úspešný reprezentant školy v oblasti elektrotechniky a robotiky. S úspechom sa zapája do súťaže Zenit v elektrotechnike, kde po víťazstve na krajskom kole postúpil do celoslovenského kola. V stredoškolskej odbornej činnosti na krajskom kole v kategórii Elektronika, hardware, mechatronika získal s prácou Priemyselný manipulátor 1. miesto. Je tiež predsedom žiackej školskej rady a členom Dobrovoľníckeho hasičského zboru v obci Plaveč. Vo voľnom čase sa venuje aj práci s mládežou a animátorskej činnosti a je členom tanečného klubu FrimArt. Svojou príkladnou prácou, zapájaním sa do školských a mimoškolských aktivít a osobnou charizmou výrazne prispieva k zlepšovaniu školskej klímy.

Andrej Tadeáš Bača – žiak Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Po minuloročnom víťazstve v celoštátnom kole súťaže ZENIT v elektrotechnike pokračoval v úspešnej reprezentácii aj v tomto roku. Po víťazstve v krajskom kole získal na celoštátnom kole súťaže ZENIT  v elektrotechnike 2. miesto, bol členom víťazného družstva na 12. ročníku tímovej súťaže VSD, získal špeciálnu cenu Grow with Google v celoslovenskom kole súťaže vedy a techniky AMAVET v kategórii elektrina a mechanika a 1. miesto v krajskom kole súťaže ENERSOL s postupom na celoštátne kolo. Svojou aktivitou, zanietenosťou a účasťou na súťažných i nesúťažných prehliadkach sa podieľa na vytváraní pozitívneho obrazu a kreditu školy.

Erik Pavlišín – žiak Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni, ktorý je predsedom Mládežníckeho parlamentu a aktívne pracuje aj v žiackej školskej rade. Bol súčasťou iniciatívy Stop Hazardu v meste Stará Ľubovňa, Teraz idem voliť a organizoval sériu prednášok na tému Nebezpečný internet, ktoré boli zamerané na prevenciu voči kyberšikane. Zapája aj do školských implementovaných projektov,  najmä v rámci Erasmus+, kde pôsobil v úlohe lídra. Je tiež členom redakčnej rady školského časopisu Gymploviny a je členom folklórneho súboru Ľubovňan, ktorý pôsobí pri Gymnáziu Terézie Vansovej.

Založil facebookovú stránku školy, ktorú aj spravuje. Uverejnil tam viac ako 300 článkov a 700 fotografií.

Dávid Pasternák – žiak Strednej odbornej školy technickej v Humennom v odbore mechanik – elektrotechnik. Zúčastňuje sa odborných súťaží v elektrotechnike, kde dosahuje vynikajúce výsledky. Z najvýznamnejších spomenieme 1. miesto v celoštátnom kole súťaže ENERSOL s postupom na medzinárodné kolo v Rakúsku, 2. miesto v celoslovenskej súťaži Geniality Show či 3. miesto v krajskom kole súťaže ZENIT. Školu reprezentuje aj v športových súťažiach, hlavne v atletike.

Emil Lelák – žiak Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove. Má veľmi rád výzvy a hľadá priestor pre uplatnenie dobrých nápadov a odborný rast. Dosahuje vynikajúce výsledky v prírodovedných súťažiach. Vo fyzikálnej olympiáde vo všetkých kategóriách získal viackrát 1. miesto s postupom na celoštátne kolo, kde bol úspešným riešiteľom. V tomto školskom roku získal víťazstvo a postúpil ako reprezentant Slovenska na Európsku fyzikálnu olympiádu do lotyšskej Rigy a tiež sa zúčastní Medzinárodnej fyzikálnej olympiády v Tel Avive. Na medzinárodnej Olympiáde Európskej únie v prírodných vedách získal v Kodani striebornú medailu. Bol prínosom aj v tímových súťažiach ako Košický matboj, Matematický náboj či Turnaj mladých fyzikov, kde vždy prispel k poprednému umiestneniu tímu.

Michal Lelák – žiak Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove. Dosahuje vynikajúce úspechy v rôznych prírodovedných súťažiach. Opakovane obhajoval svoje pozície na popredných miestach vo fyzikálnej olympiáde, matematickej olympiáde, ale tiež v geografickej olympiáde. Ako úspešný riešiteľ reprezentoval Slovensko na medzinárodnej olympiáde v experimentálnej fyzike v Bielorusku a v tomto roku bol reprezentantom Slovenska na Európskej fyzikálnej olympiáde v Rige. V Kodani na medzinárodnej olympiáde Európskej únie v prírodných vedách získal striebornú medailu. Zapájal sa aj do tímových súťaží v matematike a fyzike, v ktorých prispel k vynikajúcim výsledkom.

Marek Valčo – žiak Gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou. Venuje sa práci s robotikou a programovaniu a so svojím tímom dosahuje vynikajúce výsledky v celoslovenských kolách súťaží v stavbe a programovaní autonómnych robotov RoboRAVE Slovensko. Boli to 1. miesto v kategórii doprava loptičiek, 2. miesto v kategórii konštrukcia. V roku 2018 jeho tím postúpil na medzinárodné kolo do USA, kde v silnej medzinárodnej konkurencii obsadil 4. miesto. Venuje sa aj mnohým mimoškolským aktivitám; popularizuje informatiku a robotiku na základných školách, venuje sa dobrovoľníckej činnosti, je pravidelným darcom krvi. Je členom tímu v projekte Patrí politika do školy?, ktorý organizuje Centrum pre európsku politiku. Na celoštátnom kole ich projekt získal 2. miesto, cenu poroty a možnosť prezentácie projektu na ministerstve zahraničných vecí. Je ukážkou šikovného a dynamického študenta.

Norbert Engeľ – žiak Strednej odbornej školy podnikania v Prešove v odbore odevný dizajn. Počas štúdia pracuje na svojom odbornom raste a dosahuje vynikajúce výsledky v súťažiach zameraných na módnu tvorbu. Výrazné úspechy dosiahol v celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou Módna línia mladých, kde v kategórii Zvrchníky získal 1. miesto a Hlavnú cenu súťaže a za svoje modely tiež Cenu diváka. V medzinárodnej súťaži Textil a odev v českom Liberci získal Cenu Libereckého kraja, 1. miesto v kategórii Burda Styl a 2. miesto v kategórii Letom svetom. V Stredoškolskej odbornej činnosti v kategórii Teória kultúry, umenie, umelecká odevná tvorba obsadil prvenstvo v krajskom kole a na celoštátnom kole 3. miesto. Svojím životným postojom, tvorivosťou a húževnatosťou je pre svojich spolužiakov veľkým vzorom.

ZDROJ, FOTO : Ivana Ondriová, Oddelenie komunikácie a propagácie

 
Verzia pre tlač
21.06.2019Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (12%)
  • normálne pracujem (24%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (41%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (24%)