Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Prof. Michal Soták sa dožíva okrúhleho životného jubilea

Čerstvý 90-tnik má za sebou mimoriadne aktívny a činorodý život
ZBUDSKÁ BELÁ. Prof. PhDr. Michal Soták, DrSc. sa narodil 11. septembra 1927 na východe Slovenskej republiky, v malej rusínskej dedinke Zbudská Belá, kde prežil svoje detstvo a teenagerské roky v zložitých predvojnových a povojnových rokoch. Po ukončení stredoškolského vzdelania na Štátnom ruskom gymnáziu v Humennom, študoval a ukončil kvalifikáciu učiteľa ruského a slovenského jazyka na UK v Bratislave. 

V rámci štúdia na Štátnom ruskom gymnáziu a odboru ruský jazyk na univerzite získal hlboký pozitívny vzťah k ruskému jazyku a kultúre ruského národa, na čo podstatne vplývala aj myšlienka a pocit slovanskej vzájomnosti získanej z poznatkov dejín slovenského jazyka a kultúry slovenského národa.

Povahovo sa vždy prejavoval ako aktívny, činorodý a snaživý človek, čo prejavil už v mladosti spoluprácou s partizánskymi oddielmi pôsobiacimi na východe Slovenska v období vojnových rokov a po ukončení vysokoškolského štúdia na pracoviskách v rámci vysokých škôl. Bol viacročným funkcionárom na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, kde pracoval ako vedúci katedry jazykov, ako prodekan na fakultách, neskôr ako prorektor na tejto vysokej škole. 

Okrem toho bol dlhoročným dekanom samostatnej Pedagogickej fakulty v Nitre, kde vynaložil veľa úsilia na zvýšenie odbornej úrovne fakulty ako celku, ale aj na zvyšovanie kvalifikácie jednotlivých pracovníkov katedier tejto fakulty.

Veľa osobnej práce venoval zvyšovaniu úrovne výučby ruského jazyka ako svetového, avšak cudzieho na našich školách. Organizačne a odborne pripravil vznik a existenciu Asociácie ruského jazyka (ARS) na Slovensku a stal sa predsedom tejto organizácie.

Pedagogická fakulta v Nitre sa stala centrom metodiky vyučovania ruštiny na Slovensku. Boli organizované niekoľkonásobné konferencie a sympóziá s medzinárodnou účasťou odborníkov na týchto podujatiach (ČSSR, ZSSR, NDR, NSR, BĽR, FR, PĽR, MR, atď). M.Soták bol viceprezidentom Medzinárodnej asociácie učiteľov ruského jazyka a literatúry (MAPRJAL).

Oblasť Sotákových odborných aktivít zahŕňajú monografie, slovníky, vysokoškolské učebnice, odborné štúdie a odborné články ako aj vedecko-populárne články. Kvalifikačnému rastu učiteľov ruštiny na vysokých školách venoval M. Soták náležitú pozornosť ako predseda komisie pre udeľovanie vedeckých hodností kandidáta vied (CSc.) a doktora vied (DrSc.).

V súlade s funkciou viceprezidenta MAPRJAL sa aktívne podieľal na úspešnom priebehu deviatich kongresov MAPRJAL, v rámci čoho bol hlavným organizátorom Pražského kongresu v roku 1982.

Bohatú činorodú prácu nášho jubilanta M. Sotáka považujeme za veľmi záslužnú
celospoločenskú aktivitu, ktorej sa venoval v priebehu dlhého časového obdobia svojho
života.

AUTOR, FOTO : IVAN HOPTA Verzia pre tlač