Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

ZMOS požaduje čo najrýchlejšie vyriešenie problému s odpadmi

Súčasný stav, kedy je takmer 200 obcí a viac ako 270 000 ľuďmi v neistote považujeme za neprijateľný

ZMOS požaduje čo najrýchlejšie vyriešenie problému s odpadmi

BRATISLAVA. Združenie miest a obcí Slovenska vyzýva Koordinačné centrum pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov aby najneskôr do konca januára 2020 zabezpečilo zorganizovanie zlosovania a určilo zmluvných partnerov pre mestá a obce spomedzi organizácií zodpovednosti výrobcov. Súčasný stav, kedy je takmer 200 obcí a viac ako 270 000 ľuďmi v neistote považujeme za neprijateľný.

Jasná zodpovednosť
Plnú zodpovednosť vyplývajúcu zo zákona vo vzťahu k triedenému zberu vyhradených prúdov odpadov na seba v rámci rozšírenej zodpovednosti a teda aj financovania prevzali ich výrobcovia, dovozcovia a práve ich združené kolektívne systémy v rámci Organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV). Takýmto kolektívnym plnením sa malo zabezpečiť financovanie nákladov na triedený zber celého množstva vyzbieraných odpadov v mestách a obciach, a tieto mali byť od týchto nákladov odbremenené.

Výrobcovia a ich OZV v zmysle zákonných povinností musia hradiť náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné využitie, ale aj recykláciou, nákupom farebných kontajnerov, vrátane miezd, energií, či náklady na triediacu linku. Ministerstvom životného prostredia autorizované OZV sú povinné uzatvoriť zmluvy so všetkými obcami a mestami na Slovensku tak, aby samosprávy nemuseli uzatvárať individuálne zmluvy s jednotlivými
výrobcami a dovozcami.

Obce bez servisu
Na riešenie sporných situácií v rámci systému, na určovanie a prerozdeľovanie trhových podielov vyhradených výrobkov, je zákonom zriadená právnická osoba Koordinačné centrum pre príslušný prúd odpadov, zložená výhradne z autorizovaných OZV. Jeho povinnosťou je o. i. vyhodnocovať plošné pokrytie územia Slovenska a určovať zmluvných partnerov obciam v prípade, ak žiadna z OZV s nimi neuzatvorí zmluvu.

„V prípade 186 miest a obcí a pre takmer 270 000 ich obyvateľov to žiaľ neplatí. K 31. decembru 2019 nastala situácia, že veľkému množstvu prevažne obcí bola vypovedaná zmluva s príslušnou OZV. Obce ostali bez servisu, ľudia bez verejnej služby,“ hovorí výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány.

ZMOS odmieta zdĺhavé rozhodovanie
„ZMOS odmieta, aby vplyvom zdĺhavého rozhodovania zákonom určených organizácií boli mestá a obce vystavené výpadkom v zbere triedeného odpadu spojených s rizikom jeho hromadeniu na území obcí. Odmieta, aby náklady, ktoré má hradiť výrobcovia a ich organizácie museli znášať občania z rozpočtov miest a obcí spolu s prípadnými zvýšenými poplatkami za skládkovanie, ak sa v týchto obciach zníži miera vytriedenia odpadov,“ zdôrazňuje Turčány.

Nestotožňujeme sa so závermi rokovaní Koordinačného centra pre prúd obalov a neobalových výrobkov o tom, že všetky tieto organizácie majú vyrovnané tzv. trhové podiely.

Práve vzniknutý problém, stovky nezazmluvnených obcí a tisíce ľudí s problémom ukazujú, že tomu tak v skutočnosti nie je.

Obrátime sa na štátnu inšpekciu
V prípade, že do konca januára 2020 nedôjde k vyriešeniu situácie zo strany Koordinačného centra pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov, ZMOS sa obráti na Inšpekciu životného prostredia so žiadosťou o preverenie súladu celkových trhových podielov OZV a k nim prislúchajúceho zoznamu obcí, s ktorými má organizácia zodpovednosti výrobcov zmluvný vzťah.

ZMOS zároveň upozorňuje obce, aby náklady spojené s prechodným obdobím bez zmluvného zabezpečenia s OZV dôsledne evidovali a následne si finančné náklady uplatnili v nových zmluvách.

ZDROJ : Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS
FOTO : MiMa, ilustračné

Verzia pre tlač
23.01.2020Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (8%)
  • normálne pracujem (35%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (35%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (23%)