Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

ZMOS spracoval potenciál medziobecnej spolupráce

Model, ktorý sa osvedčil v jednom regióne, nemusí fungovať v inom regióne

ZMOS spracoval potenciál medziobecnej spolupráce

BRATISLAVA. Združenie miest a obcí Slovenska spracovalo analytické východiská potenciálu a podpory medziobecnej spolupráce na úrovni vnútroštátnych a prihraničných regiónov. Dokument je ďalší strategický materiál pre formulovanie tzv. Nového komunálneho manažmentu.

Obsah reaguje na súčasnosť aj nové trendy
Obsahom nelegislatívneho materiálu Efektivita a výkonnosť súčasného stavu medziobecnej spolupráce na úrovni vnútroštátnych a prihraničných regiónov je popis doterajšieho vývoja, súčasného stavu a očakávaných trendov v tejto oblasti. Je doplnený o prehľad nástrojov, podporných mechanizmov a nechýba ani vymedzenie právnej úpravy umožňujúcej medziobecnú spoluprácu, vrátane komentárov k aplikácii nástrojov podporujúcich cezhraničnú spoluprácu v krajinách Vyšehradskej štvorky s orientáciou na príležitostí modernizácie miestnej územnej samosprávy na Slovensku.

Realita v území
Na Slovensku je v rámci 8 krajov a 79 okresov spolu 2 929 obcí. Z nich má 141 obcí štatút mesta, z ktorých má 10 viac ako 50 000 obyvateľov a 21 menej ako 5 000 obyvateľov. Z celkového počtu všetkých samospráv tvoria obce s počtom obyvateľov do 3 000 celkovo 2661 samospráv. Okrem toho, v 36 prihraničných okresoch žije 48 % obyvateľov, čo predstavuje takmer 2, 2 milióna ľudí. Tieto a ďalšie faktory ukazujú kde je potrebné formulovať východiská pre rozvoj miestnej územnej samosprávy.

Potenciál v tézach
Nelegislatívny materiál preto definuje potenciál medziobecnej a cezhraničnej spolupráce v krajinách V4 so zameraním aj na časť smart agendy, možnosti samospráv spolupracovať medzi sebou doma, ako aj s partnermi cez hranice (najmä v prihraničí) vo viacerých oblastiach, napríklad prostredníctvom podpory a rozvoja regionálnej produkcie, vo sfére kooperácie na verejnoprospešných činnostiach, ale aj v oblasti využívania odborného zázemia, intenzívnej kooperácie v oblasti cestovného ruchu, v rôznych nových smart konceptoch a z nich vyplývajúcich riešení a pod.

Výsledky spracovaného dokumentu naznačujú, že ucelený a jednotný model, ktorý by bol založený na presne vymedzených pravidlách, neexistuje, ale je možné zhodnotiť niekoľko princípov, ktoré môžu byť smerodajné, tak pre budovanie a rozvoj medziobecnej, ako aj cezhraničnej spolupráce, a to: princípy zdieľanej samosprávy, ktoré sú identické s princípmi zdieľanej ekonomiky, podpora funkčnej integrácie, ktorá neohrozuje samosprávnu identitu obcí a v neposlednom rade budovanie dôvery, podľa princípu čo sa nevyužíva, stráca hodnotu – využívať spoločne je viac, ako vlastniť. Medziobecná a cezhraničná spolupráca sa formuje na základe heterogénych interných aj externých podmienok a aj na diferencovaných vzťahoch samotných aktérov (účastníkov) spolupráce.

Model, ktorý sa osvedčil v jednom regióne, nemusí fungovať v inom regióne.

Nelegislatívny materiál ponúka vhodné východiská, kam sa môžu samosprávy pri spolupráci uberať, aké majú možnosti a ktorý uhol pohľadu je vhodné využiť v rámci umocnenia a ďalšieho rozšírenia medziobecnej spolupráce.

Nový model spolupráce by mal byť pre znásobenie svojho potenciálu založený na dobrých skúsenostiach a neustálom učení sa zameranom na skvalitňovanie procesov a využívanie rôznych manažérskych nástrojov v miestnej územnej samospráve. Práve spolupráca medzi samosprávami vytvára predpoklady na efektívnejšie riešenie mnohých problémov, ktoré súvisia jednak s obmedzenosťou obecných rozpočtov samospráv, ale veľa krát aj s nedostatočnou personálnou kapacitou. Základom riešenia mnohých načrtnutých problémov sú kvalitné ľudské zdroje, ktoré dokážu prípadné synergické efekty medziobecnej a cezhraničnej spolupráce efektívne zúžitkovať v svojej každodennej agende, ktorú zastávajú.

Spracovaný dokument je súčasťou aktivít Združenia miest a obcí Slovenska v rámci národného projektu s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Tento dokument nadväzuje na spracovanú interaktívnu mapu partnerstva a poslúži pri formulovaní tzv. Nového komunálneho manažmentu, ktorý pripravuje Združenie miest a obcí Slovenska.

ZDROJ : Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS
FOTO : MiMaVerzia pre tlač
11.02.2020Ako prežívate aktuálnu pandémiu COVID-19?


  • som doma (zatvorená prevádzka, prekážka na strane zamestnávateľa) (8%)
  • normálne pracujem (35%)
  • som optimista, verím, že sa to čím skôr skončí (35%)
  • mám veľké obavy, čo bude ďalej (23%)