Domov AKTUÁLNE > Voľby 2016

AK BUDETE POČAS VOLIEB MIMO SLOVENSKA. AKO VOLIŤ?

Voľba poštou! Žiadosť musíte podať do 15. januára. Veľa času nezostáva
Voľba poštou! Žiadosť musíte podať do 15. januára  
SLOVENSKO - Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016). Ak trvalý pobyt na Slovensku máte, požiadate obec.


Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.


Žiadosť môžete poslať poštou na adresu :
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
odbor volieb, referenda a politických strán
Drieňová 22
826 86  Bratislava 29
SLOVAK REPUBLIC

elektronicky (e-mailom) : 
volby@minv.sk


Žiadosť o voľbu poštou (viac TU) musí obsahovať údaje o voličovi
- meno a priezvisko,
- rodné priezvisko,
- rodné číslo, a ak mu nebolo pridelené, dátum narodenia,
- adresu miesta pobytu v cudzine.

Volič k žiadosti o voľbu poštou pripája
- čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
- fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine
- obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
- hlasovacie lístky,
- návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),
- poučenie o spôsobe hlasovania.

 
Hlasovanie

Vybrať jeden hlasovací lístok
Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a túto zalepí.

Prednostný hlas
Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale započíta sa v prospech kandidujúceho subjektu. Po úprave hlasovacieho lístka vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a túto zalepí.

Odoslať návratnú obálku
Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“, musí byť na nej uvedená adresa sídla Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako adresáta a adresa voliča ako  odosielateľa.

Návratnú obálku odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

ZDROJ : minv.sk
FOTO : MiMa, ARCHÍV


 
Verzia pre tlač
12.01.2016Dávate si novoročné predsavzatia?


  • áno (17%)
  • nie (70%)
  • občas (13%)