Domov AKTUÁLNE > Voľby 2016

VOLIČSKÝ PREUKAZ SI MUSÍTE VYBAVIŤ V PREDSTIHU

Nebudete v deň volieb v mieste svojho trvalého bydliska, ale chcete sa ich aktívne zúčastniť?Nebudete v deň volieb v mieste svojho trvalého bydliska, ale chcete sa ich aktívne zúčastniť?HUMENNÉ - Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Tá mu ho vydá a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne. Hlasovať tak môže kdekoľvek na Slovensku.
O vydanie hlasovacieho preukazu si môže volič požiadať osobne, resp. prostredníctvom splnomocnenej osoby najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, teda 4. marca. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. Písomne alebo elektronicky to je nutné urobiť v dostatočnom predstihu, už do 12. februára.


 Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
• korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

   
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk".

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.
MiMa
FOTO : MiMa

Verzia pre tlač
27.01.2016Dávate si novoročné predsavzatia?


  • áno (18%)
  • nie (68%)
  • občas (14%)