Domov AKTUÁLNE > Zo školy

Na Laboreckej úspešne spolu

V rámci projektu boli vytvorené nové pracovné miesta pre dvoch pedagogických asistentov a inkluzívny tím – školského špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga

Na Laboreckej úspešne spolu

HUMENNÉ. Úsilie o rozvíjanie inkluzívneho vzdelávania v dnešnej spoločnosti je bezprostredne späté s úsilím o napĺňanie univerzálneho práva na vzdelanie, ktoré na základe platných medzinárodných zmlúv o ľudských právach prislúcha každému dieťaťu. Inklúzia sa netýka len špecifických skupín, ale všetkých žiakov, ktorí sú súčasťou procesu výchovy a vzdelávania.

Hovoríme o školskom prostredí ako takom, pretože každý žiak je individualita, je niečím špecifický. Je to práve škola, ktorá by mala do maximálnej miery vyjsť žiakom v ústrety, aby mohli uplatniť svoje špecifické rozvojové potreby. Tak, aby každý účastník vzdelávania by na konci vzdelávacieho procesu mal disponovať takými kompetenciami (vedomosti, schopnosti, spôsobilosti, zručnosti a hodnoty), ktoré mu umožnia uplatniť sa v spoločnosti, v ktorej žije.

Základnej škole Laborecká 66 ako prvej v našom meste bol schválený projekt v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR V základnej škole úspešnejší pod názvom „Na Laboreckej úspešne spolu“, ktorý bol podporený Európskym sociálnym fondom a prostriedkami štátneho rozpočtu vo výške 142 614 EUR a spoluúčasťou vo výške 7 506 EUR, ktorú pre školu schválilo mestské zastupiteľstvo z finančného rozpočtu mesta Humenné.

V rámci projektu boli vytvorené nové pracovné miesta pre dvoch pedagogických asistentov a inkluzívny tím – školského špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga. S ich pomocou bude škola počas 36 mesiacov vytvárať podmienky na zlepšenie vyučovacích výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Jedným z najdôležitejších predpokladov úspechu inkluzívneho vzdelávania na škole bude skoré identifikovanie potrieb a následná podpora, pomoc a riešenie individuálnych problémov žiaka. Cieľom nebude odstrániť rozdiely medzi žiakmi, ale umožniť všetkým žiakom rozvíjať svoje schopnosti v maximálnej možnej miere spoločne s ostatnými žiakmi. Na celom procese vzdelávania sa okrem inkluzívneho tímu už teraz podieľajú škola (jej prístup a klíma), pedagógovia, nepedagogickí zamestnanci, rodičia, podporné centrá špeciálnopedagogického poradenstva, sociálny pracovníci a terénny sociálny pracovníci. Veríme, že vytýčené ciele budú v záujme všetkých účastníkov projektu bezo zvyšku splnené.AUTOR, FOTO : Mgr. Andrea Hirková, sociálna pedagogička


Verzia pre tlač
18.01.2018