Domov AKTUÁLNE > Zo školy

ZŠ Kudlovská – škola pre všetkých

Inklúzia je akousi nadstavbou integrácie

ZŠ Kudlovská – škola pre všetkých

HUMENNÉ. Základná škola Kudlovská otvorila v školskom roku 2018/2019 svoje brány nielen novým žiakom, ale aj novému projektu „ZŠ Kudlovská – škola pre všetkých“.

Je jednou zo štyroch základných škôl v Humennom, kde bol takýto projekt podporený Európskym sociálnym fondom a prostriedkami zo štátneho rozpočtu so spoluúčasťou, ktorú pre školu schválilo mestské zastupiteľstvo z finančného rozpočtu Mesta Humenné.

Na ZŠ Kudlovská boli v rámci projektu vytvorené nové pracovné miesta pre troch asistentov učiteľa (Mgr. Marcela Lattová, Mgr. Peter Dziak, Bc. Radka Nogová), špeciálneho pedagóga (Mgr. Andrea Tomčíková) a psychológa (Mgr. Barbara Bérešová). S ich pomocou bude škola vytvárať podmienky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením po dobu 36 mesiacov.

Hlavným cieľom je umožniť všetkým žiakom rozvíjať svoje schopnosti v maximálnej možnej miere.

Neodmysliteľnou súčasťou celého procesu inkluzívneho vzdelávania je úzka spolupráca inkluzívneho tímu, pedagogického a nepedagogického kolektívu, rodičov a rodinných príslušníkov.

Inkluzívna škola je škola, ktorá vytvára také podmienky, aby sa každý žiak v nej mohol rozvíjať v hlavnom prúde edukácie (vzdelávania) s rešpektovaním jeho individuálnych zvláštností. To znamená, že vytvára podmienky aj pre edukáciu žiakov telesne, zdravotne, či zmyslovo postihnutých, ako aj pre žiakov s poruchami správania a komunikačnými problémami. Súčasťou inkluzívnej školy sú prirodzene aj žiaci bez problémov, postihnutí či iných zvláštností.

Inklúzia je akousi nadstavbou integrácie. Škola vytvára podmienky, aby mohlo každé dieťa zo vzdelania profitovať a dosiahnuť svoje osobné maximum. Aby dostalo priestor rozvíjať svoj potenciál a získavať vedomosti bez ohľadu na zdravotný stav, sociálne postavenie, pôvod, etnickú príslušnosť, nadanie atď. Inkluzívne vzdelávanie predpokladá zmenu myslenia.

Špeciálna výchova a vzdelávanie zahŕňa problematiku výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Inklúzia je pojem humánneho a demokratického súžitia s uznaním rovnakých práv a službou blížnym. Filozofia inklúzie sa opiera o základné hodnoty zdôrazňujúce ľudskú dôstojnosť, ľudské práva a odlišnosť, ako normalitu. Dôležitými hodnotami inklúzie sú rovnosť a sociálna spravodlivosť, tolerancia, vzájomný rešpekt, participácia pri vytváraní inkluzívneho prostredia školy.

Motívom inkluzívneho vzdelávania totiž nie je súcit k tým, ktorí boli menej obdarení zdravím či schopnosťami, ale viera vo vzdelávateľnosť každého dieťaťa pri zabezpečení adekvátnych podmienok na jeho rozvoj.

Inkluzívne vzdelávanie môže zlepšiť kvalitu vzdelávania pre všetkých. Môže totiž fungovať ako katalyzátor zmien vo vzdelávaní. Mobilizovať k používaniu a zdokonaľovaniu vzdelávacích metód, byť výzvou pre pedagógov a všetkých odborníkov, ktorí pracujú v tíme, využívajúc ich skúsenosti a rozličnú špecializáciu pri implementácii programu „odlišnosti“ žiakov nachádzajúcich sa v inkluzívnom prostredí.

Veríme, že projekt na ZŠ Kudlovská bude úspešný a prospešný pre všetkých – žiakov, pedagógov aj rodičov.

AUTOR, FOTO : Adriana Janošová


Verzia pre tlač
11.09.2018Ste spokojný/-á s výsledkami komunálnych volieb 2018 v Humennom?


  • áno (60%)
  • nie (40%)