Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

OD 1.7. ZMENY V UZNÁVANÍ PN-KY

Od 1. júla 2014 sa upravili podmienky uznávania a potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnostiOd 1. júla 2014 sa upravili podmienky uznávania a potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnostiSLOVENSKO - Od 1. júla 2014 ošetrujúci lekár môže uznať osobu za dočasne práceneschopnú spätne najviac tri kalendárne dni na základe lekárskeho nálezu lekárskej služby prvej pomoci alebo ústavnej pohotovostnej služby. Dočasnú pracovnú neschopnosť osoby posudzuje a rozhoduje o nej príslušný ošetrujúci lekár, ktorým je všeobecný lekár alebo lekár so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo, alebo lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti.Ak príslušný ošetrujúci lekár rozhodol o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby, vystaví potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive a určí osobe liečebný režim. Dočasná pracovná neschopnosť sa začína dňom, v ktorom ošetrujúci lekár zistil chorobu, ktorá vyžaduje dočasnú pracovnú neschopnosť. Ak sa zdravotná starostlivosť poskytne zamestnancovi po odpracovaní jeho pracovnej zmeny, dočasná pracovná neschopnosť sa začína nasledujúcim kalendárnym dňom.

Osoba, ktorej potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vystavil ošetrujúci lekár ústavnej starostlivosti, je povinná dostaviť sa k svojmu ošetrujúcemu lekárovi poskytujúcemu ambulantnú zdravotnú starostlivosť do troch dní odo dňa jej prepustenia zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti.

V prípade, ak dočasná pracovná neschopnosť bude potvrdená v rozpore s novými legislatívnymi pravidlami (vystaví ju nepríslušný lekár, nebude uznaná odo dňa zistenia choroby alebo bude potvrdená viac ako tri dni spätne) Sociálna poisťovňa neprizná nárok na nemocenské.


Nová legislatíva upravuje aj vychádzky a pokračovania dočasnej PN-ky
Ošetrujúci lekár ambulantnej starostlivosti môže dočasne práceneschopnej osobe povoliť vychádzky, ktoré časovo vymedzí s prihliadnutím na charakter choroby. Ošetrujúci lekár môže zmeniť čas vychádzok, zrušiť vychádzky a zo závažných dôvodov povoliť zmenu miesta pobytu osoby počas jej dočasnej pracovnej neschopnosti na základe jej predchádzajúceho požiadania. Čas vychádzok a zmenu miesta pobytu osoby počas jej dočasnej pracovnej neschopnosti ošetrujúci lekár zaznamená na potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti a v zdravotnej dokumentácii dočasne práceneschopnej osoby.

Ak sa po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti zdravotný stav osoby zhorší, príslušný ošetrujúci lekár vystaví nové potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, na ktorom vyznačí údaj „pokračovanie dočasnej pracovnej neschopnosti“. Ošetrujúci lekár vystaví nové potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti odo dňa, ktorý je uvedený ako deň pracovnej schopnosti osoby na predchádzajúcom potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti. Nové potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti možno vystaviť najneskôr v deň, ktorý je uvedený ako deň pracovnej schopnosti osoby na predchádzajúcom potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti.


Zdroj : socpoist.sk
Foto : MiMa
Verzia pre tlač
10.07.2014Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (36%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (19%)
  • nie, nebudem riskovať (44%)