Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Súkromná SOŠ pedagogická EBG v Humennom jubilujúca

Vychováva úspešných, samostatných a do praxe pripravených mladých ľudí už celé desaťročie

Súkromná SOŠ pedagogická EBG v Humennom jubilujúca

HUMENÉ. Učitelia, žiaci a pozvaní hostia sa pred pár dňami zišli na slávnostnej akadémii venovanej 10. výročiu vzniku a fungovania Súkromná Strednej odbornej školy pedagogickej EGB v Humennom.

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG v Brezne vznikla 1. septembra 2006 s cieľom odovzdávať nielen vedomosti a pripravovať žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov.

Škola sa stala otvorenou inštitúciou pre žiakov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.

Zriaďovateľom školy je Európske vzdelávacie centrum pre povolanie a spoločnosť, ktoré má vytvorenú slovenskú pobočku v Závadke nad Hronom. Škola patrí do siete škôl EBG, ktoré sídlia v Magdeburgu, Halle, Lipsku, Brandenburgu.

V roku 2008 bola otvorená pobočka v Humennom a v roku 2012 pobočka v Žiari nad Hronom. Od septembra 2015 sa pobočka v Humennom stala samostatnou školou.

K 1. septembru 2017 sa zmenil názov školy na Súkromnú strednú odbornú školu pedagogickú EBG.

„Spočiatku som vás chcel ohúriť číslami o tom, akí sme úspešní. Potom som si uvedomil, že v mojom príhovore nie je nič o tom, čo všetko je za tým, že táto škola je dnes tam, kde je. Preto z tohto miesta nebudem dnes chváliť, ale ďakovať,“ povedal k prítomným Ing. Tomáš Masica, riaditeľ školy.

Skonštatoval, že neutíchajúci záujem o ich školu je dôkazom toho, že to robia dobre. Čísla sú dôležité, ale len vďaka ľuďom, ktorí po celé obdobie odvádzajú dennodennú mravenčiu prácu či už pri finančnej a odbornej podpore, priamo vo vyučovacom procese, alebo aj svojou žiackou angažovanosťou, je Súkromná SOŠ pedagogická EBG jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich stredných škôl v regióne.
Škola začínala v priestoroch SOŠ polytechnickej, neskôr sa sťahovala na ZŠ Laboreckú a aktuálne sídli v samostatných priestoroch na Lesnej ulici. Začínala s ponukou pomaturitného vzdelávania, neskôr sa ponuka študijných odborov rozšírila na 4 ročný maturitný odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, a pomaturitné 2ročné štúdium v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo a špeciálna pedagogika.

Marek Mikel, konateľ Európskych vzdelávacích stredísk pre povolanie a spoločnosť na Slovensku : „Rodina EBG, to nie sú len stredné školy, ale aj materské, základné, gymnázium. Prinášame na Slovensko protiváhu štátnym školám, ukazujeme, že sa to dá robiť aj inak.“

Cieľom je umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľnočasovým aktivitám, najmä žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia ako formy prevencie sociálno-patologických javov a podchytenia nadaných a talentovaných jedincov, vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen v ďalšom vzdelávaní, ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti, podporovať špecifické záujmy, schopností a nadania žiakov, formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu, vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám ako je úcta a dôvera, sloboda a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia, poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov a možností v oblasti záujmovej činnosti, poskytovať pre žiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích služieb vo voľnom čase.

Táto škola nielen vzdeláva, ale aj vychováva.

Úspechom SPSA EBG je zisk európskeho certifikátu kvality vzdelávania DIN EN ISO 9001 : 2000 v roku 2009 a v januári 2015 jeho obhajoba.

„Sme alternatívou pre tých, ktorí chcú získať kvalitné vzdelanie, chcú byť pripravení na prax, ale aj na vysokú školu. Sme tu 10 rokov a ja verím, že aj do budúcna budeme vašim silným a stabilným garantom úspechu,“ zdôraznil Masica.MiMa
FOTO : AIDA studio, archív školyVerzia pre tlač
02.02.2019Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (37%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (20%)
  • nie, nebudem riskovať (43%)