Domov OZNÁMENIA > Smútočné

ZOMREL HUMENSÝ RODÁK MIKULÁŠ KLIMČÁK

Uzavrelo sa dielo výnimočného slovenského maliara, ikonopisca a grafikaUzavrelo sa dielo výnimočného slovenského maliara, ikonopisca a grafika 

BRATISLAVA - Ministerstvo kultúry SR, Matica slovenská, Mesto Humenné, Umelecká beseda Slovenska a Klub výtvarných umelcov a teoretikov so zármutkom oznamujú širokej kultúrnej verejnosti a cirkevným obciam Slovenska, že dňa 2. marca 2016 v skorých ranných hodinách skonal v Bratislave akad. maliar Mikuláš Klimčák, rodák z Humenného. Opustila nás výnimočná, ale aj nestorská osobnosť slovenského výtvarného života, ktorá sa svojou činorodosťou, presvedčením a vzácnosťou výtvarného diela zapísala so cťou do letopisov našich národných dejín.Uzavrelo sa dielo výnimočného slovenského maliara, ikonopisca a grafika Mikuláša Klimčáka, ktorého tvorba už od polovice 50-tych rokov významne ovplyvnila vývin monumentálno-dekoratívnej tvorby na Slovensku svojou ľudskosťou, civilizmom, lyrizmom a pozoruhodným intelektuálnym kultúrno-historickým vkladom.


Nadviazal na hodnoty tvorby svojich pražských vysokoškolských profesorov, najmä na svetoznáme artistné kvality a inšpirácie diela Františka Tichého, ktoré výtvarne aktualizoval v podmienkach sociálneho progresu a technického pokroku. Zvlášť však zažiaril v textilnej tvorbe na báze aplikácií, v artprotise, a najmä na báze nebývalých textilných realizácií v gobelíne, a to monumentálnych diel k podnetom Veľkej Moravy a odkazu cyrilo-metodskej byzantskej misie. Od polovice 60-tych rokov sa zanietene venoval a rozpracoval ikonografický kánon a podoby zobrazenia, a vytvoril aj vzácny súbor symbolických portrétov a námetových dejinných sekvencií z úsvitu slovenských a slovanských dejín na našom území, ktoré znamenajú kolísku a zrod našej národnej kultúry a vzdelanosti, ale aj cirkevných dejín Slovanov a kresťanstva. Ako známa výtvarná osobnosť a odborník na toto obdobie napomohol šíreniu a hlbšiemu spoznávaniu cyrilo-metodského odkazu množstvom žiarivých výstav doma a v zahraničí, ale aj ako nadšený editor jedného z najhodnotnejších edičných spracovaní a výtvarných interpretácií Proglasu autora Konštantína Filozofa – sv. Cyrila.

Narodil sa 16. novembra 1921 v Humennom. V roku 1943 začal svoje výtvarné vysokoškolské štúdiá na Oddelení kreslenia a maľovania (OKaM) SVŠT v Bratislave. Po roku 1945 pokračoval v štúdiách na oddelení monumentálneho maliarstva Vysokej školy umelecko-priemyslovej (VŠUMPRUM) v Prahe u prof. F. Tichého a J. Nováka, ktoré absolvuoval v roku 1948. Po skončení štúdií pôsobil ako maliar vo voľnom povolaní – najskôr na východnom Slovensku, a neskôr v Bratislave. Systematicky sa venoval monumentálno-dekoratívnej maliarskej tvorbe, v ktorej hlbinne rozvinul odkaz a podnety národných dejín, najmä Slovákov a Slovanov, cyrilo-metodských tradícií, ako aj sakrálne podnety a ikonografiu východného obradu. Viaceré diela M. Klimčáka sa uplatnili ako súčasť výtvarného dotvorenia architektúry, resp. ako súčasť obradných siení a priestorov štátnej reprezentácie. Výtvarné diela realizoval na báze fresky, sgrafita, vitráže, štukolustra, intarzie, najmä však v oblasti textilu – tapisérie, gobelínu, artprotisu a rôznych textilných aplikácií. Usporiadal rozsiahly súbor autorských výstav doma a v zahraničí. Pravidelne sa zúčastňoval kolektívnych výstav a výstav popredných výtvarných osobností Slovenska, v nedávnom období najmä výstav Umeleckej besedy Slovenskej a Klubu výtvarných umelcov a teoretikov. Vydal a ilustroval Proglas v preklade V. Turčányho a v ďalších slovanských jazykoch, ilustroval a vydal Kalendár sviatkov pre tretie tisícročie. Ilustroval tiež a poskytol svoje diela ako súčasť rozsiahlych edičných aktivít v predvečer, ako aj v čase významného jubilea 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Vydal tiež vlastným nákladom vzácne a hodnotné diela – plagáty prezentujúce cyrilo-metodskú misiu a odkaz a počiatky kresťanstva slovanských národov.

Mikuláš Klimčák získal za svojho plodného života, najmä v nedávnom období, viacero významných ocenení. V roku 2007 Benedikt XVI. menoval Mikuláša Klimčáka za rytiera Rádu sv. Silvestra. Ide o najvyššie vyznamenanie cirkvi udeľované laikom. V roku 2011 prešovský arcibiskup-metropolita Ján Babjak udelil akademickému maliarovi Mikulášovi Klimčákovi Medailu blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča OSBM. Tak ocenil významný umelecký prínos aktivít a tvorby umelca pre Prešovské arcibiskupstvo, ako aj šírenie sakrálneho byzantského umenia v spoločnosti. Vyznamenanie udeľuje vladyka Ján osobnostiam a inštitúciám, ktoré sa výrazne pričinili o rozvoj Gréckokatolíckej cirkvi.

V roku 2011, pri príležitosti 90-tín umelca, udelil predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč akademickému maliarovi Mikulášovi Klimčákovi Zlatú medailu Matice slovenskej za celoživotnú pronárodnú činnosť a tvorbu.

Dňa 25. novembra 2011, pri príležitosti životného jubilea 90-tich rokov, prezident SR Ivan Gašparovič prijal akad. maliara Mikuláša Klimčáka v Prezidentskom paláci a udelil mu štátne vyznamenanie Medailu prezidenta Slovenskej republiky za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej kultúry osobitne príťažlivým výtvarným prejavom.

Majster Mikuláš Klimčák na sklonku svojho života usporiadal v roku 2013, pri príležitosti 1 150 výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy, súbornú výstavu svojho diela v Dvorane Ministerstva kultúry SR a portréty z tvorby tohto umelca tvorili významnú súčasť televízneho dokumentu nakrúteného k tomuto výročiu v RTVS pod názvom Solúnska misia /súbor portrétov Cyrilo-metodský cyklus/. Na sklonku svojho plodného života sústredene pracoval na vydaní knižnej monografie diela, ako aj na prípravách stálej expozície svojej tvorby na bratislavskom Hrade. Podstatnú časť svojho diela venoval štátu a cirkevným obciam na Slovensku a hodnotnú časť svojho diela venoval aj svojej rodine.

Česť tomuto pozoruhodnému výtvarnému tvorcovi odkazu našich pokrokových, národných, ale aj cirkevných dejín a vzdelanosti!


ZDROJ + FOTO : humenne.sk, PhDr. Ladislav Skrak predseda Klubu výtvatných umelcov a teoretikov a predseda Výtvarného odboru Matice slovenskej
Verzia pre tlač
04.03.2016Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (36%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (19%)
  • nie, nebudem riskovať (44%)